Przebieg projektu

W odpowiedzi na otwarty nabór wniosków ogłoszony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach Programu „ROZWÓJ LOKALNY” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 Gmina Goleniów złożyła w lipcu 2019 r. zarys swojego projektu pt. „Inteligentne Miasto Goleniów – skok w nowoczesność”.

I ETAP

Przebieg projektu

Celem Programu „ROZWÓJ LOKALNY”, w którym Gmina wzięła udział, jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców (w tym grup defaworyzowanych) i użytkowników małych i średnich miast w Polsce. Całkowity budżet Programu to 117,6 mln €.

Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą ze specjalnej puli środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za to te trzy kraje mają dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami.
W programie wspierane są działania poprawiające jakość życia mieszkańców między innymi w zakresie poprawy jakości powietrza – przejście na odnawialne źródła energii czy niskoemisyjny transport publiczny, ograniczania bezrobocia i migracji zarobkowej do dużych ośrodków miejskich, wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki oraz wzmacnianie lokalnego rynku pracy i polityki mieszkaniowej. Program kładzie również nacisk na wzmocnienie i poprawę funkcjonowania administracji samorządowej.

W ramach programu w dwuetapowym naborze docelowo wybranych do finansowania i wdrożonych zostanie około 15 kompleksowych, zintegrowanych, horyzontalnych projektów rozwojowych. Projekty te otrzymają granty w wysokości od 3 do 10 mln €, a poziom dofinansowania wynosić będzie do 100% kosztów kwalifikowanych. Podział środków: 60% będzie możliwe do wykorzystania na działania inwestycyjne, natomiast 40% na działania „miękkie”. Wypracowane rozwiązania będą upowszechniane wśród wszystkich samorządów.

 

KOLEJNE ETAPY PROJEKTU

Przebieg projektu

13 stycznia 2020 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że do drugiego etapu postępowania zakwalifikowano 54 zarysy projektów, w tym projekt złożony przez Gminę Goleniów.

Działania podjęte w ramach kolejnych etapów Programu „ROZWÓJ LOKALNY” prezentujemy w zakładkach witryny: Aktualności, Działania, Spotkania warsztatowe.