Prezentacja projektów kart przedsięwzięć przygotowywanych w ramach Planu Rozwoju Lokalnego

Prezentacja projektów kart przedsięwzięć przygotowywanych w ramach Planu Rozwoju Lokalnego

10 września 2020 – Prezentacja projektów kart przedsięwzięć przygotowywanych w ramach Planu Rozwoju Lokalnego. Prowadzący – Tomasz Banach, Zastępca Burmistrza, Andrzej Szczodry – Doradca MiastaTematyka spotkania obejmowała:

1.Dokonano wprowadzenia do spotkania – Tomasz Banach, Zastępca Burmistrza Goleniowa:
– scharakteryzowano dotychczas wypracowane cele i kierunki działania.
– omówiono kwalifikowalność kosztów, za które mogą być uznawane wydatki poniesione na rzecz zgłoszonego projektu od dnia ogłoszenia listy wybranych w II etapie naboru kompletnych propozycji projektów . Projekty muszą zostać zrealizowane do dnia 30.04.20204r.
– zwrócono uwagę na potrzebę spójności działań w ramach programu oraz na to, iż w ramach budżetu Gminy Goleniów realizowane będą przedsięwzięcia tych partnerów ( instytucji), które zostały ujęte w projekcie,
2. Przedstawiono stan zaawansowania prac nad Planem Rozwoju Lokalnego dla Goleniowa – Andrzej Szczodry, Doradca Miasta (Związek Miast Polskich).
– przedstawiono harmonogram dalszych prac, w tym termin złożenia aplikacji.
3. Dokonano prezentacji kart przedsięwzięć, przez reprezentantów poszczególnych instytucji, spółek, organizacji i stowarzyszeń.
4. Zwrócono uwagę, iż ważnym aspektem w projekcie jest partnerstwo/integracja przedsięwzięć (przedsięwzięcia muszą współgrać z innymi przedsięwzięciami). Ostatecznej oceny kart przedsięwzięć, które zostaną opisane w projekcie, dokona zespół miejski. Omówiono także wzór umowy partnerstwa.
5. Zwrócono uwagę, że nie więcej niż 60% przyznanych środków w ramach przedmiotowego programu może być przeznaczone na realizacje działań inwestycyjnych (twardych) projektów.
6. Omówiono aspekt zaangażowania (partycypacji) społeczeństwa w proces przygotowania przedsięwzięć oraz możliwość wykorzystania w przedsięwzięciach istniejących obiektów i infrastruktury (np. obiektów oświatowych na wsiach).
7. Poinformowano, iż w ramach projektu istnieje podział na przedsięwzięcia podstawowe i przedsięwzięcia uzupełniające. Tylko przedsięwzięcia podstawowe mogą być finansowane z funduszy norweskich przy ewentualnym udziale środków własnych gminy. W finansowaniu przedsięwzięć podstawowych niedopuszczalny jest udział środków z innych źródeł. Pozytywnie postrzegane jest zaangażowanie środków budżetu Gminy zarówno do realizacji przedsięwzięć podstawowych jak i uzupełniających.
8. Zwrócono uwagę, iż w ramach programu pożądane jest to, aby przedsięwzięcia ujęte w projekcie były powiązane z przedsięwzięciami, realizowanymi z innych środków . Warunkiem jest termin realizacji – nie dłuższy niż 30.04.2024 r.

 

Dokument: Zestaw celów i kierunków działań