Planu Rozwoju Instytucjonalnego

Planu Rozwoju Instytucjonalnego

27 lipca 2020 – Tematyka spotkania obejmowała:
1. Przeprowadzono prezentacje konceptu zakładki internetowej projektu ” Inteligentne Miasto Goleniów – skok w nowoczesność” opracowywanego w ramach programu „ROZWÓJ LOKALNY”. Następnie odbyła się dyskusja nad działaniem przedmiotowej zakładki (zaproponowano dodatkowe funkcjonalności).
2. Ustalono termin spotkania w tematyce zarządzania strategicznego i finansowego ( ze Skarbnikiem Gminy Goleniów, Sekretarzem Gminy, kadry Urzędu) oraz analizy SWOT (z prezesami gminnych spółek oraz dyrektorami OPS-u i GDK) na dzień 24.07.2020 r.3. Odbyła się dyskusja nad funkcjonowaniem Urzędu i dostępnych e-usługach. Zarekomendowano opisanie Urzędu Gminy i Miasta oraz jednostek podległych w tym liczbę etatów, czy podstawowe zadania. Omówiono czynnik partycypacji społecznej w projekcie oraz możliwość utworzenia zewnętrznej komórki organizacyjnej, odpowiedzialnej za pozyskiwanie funduszy zewnętrznych.
4. Przeprowadzono dyskusje w temacie Centrum Usług Wspólnych ( CUW) w zakresie obsługi i nadzoru gminnych jednostek oświatowych.
Zarekomendowano określenie konkretnych działań i celów CUW-u, a także wad obecnego systemu oświaty. Zalecono także przeprowadzenie dwustopniowej ankiety, skierowanej do dyrektorów placówek oświatowych, celem określenia zadań, których prowadzenie przekazaliby CUW ( ankieta otwarta), a następnie podsumowując ankiety wyodrębnienie najistotniejszych zadań, które można powierzyć CUW (ankieta półzamknięta).
W dalszej kolejności zorganizowanie spotkania z dyrektorami placówek oświatowych, celem przedstawienia Centrum Usług Wspólnych jako zintegrowane działanie szkół (narzędzie zarządzające oświatą) oraz przedstawienie tej jednostki Radnym Rady Miejskiej.
5. Omówiono ewentualne przedsięwzięcia do PRI.
Zarekomendowano określenie poziomu jakości e- usług poprzez ich zaudytowanie.
Zalecono przeprowadzenie ankiety dla mieszkańców w zakresie przewidywanych działań ( nabór pomysłów). Omówiono także możliwość utworzenia Rady Rozwoju ( jako opiniodawcy) która może zgłosić swoje propozycje i uwagi, dotyczące celów projektu.
6. Omówiono analizę przeprowadzonych ankiet wśród młodzieży goleniowskiej.
Zalecono przeprowadzenie dodatkowych rozmów z młodzieżą, podczas których młodzi zgłoszą swoje pomysły rozwoju miasta.
7. Zweryfikowano podpisane listy intencyjne oraz przeprowadzono dyskusje nad pozyskaniem nowych partnerów w przygotowaniu oraz realizacji projektu.
8. Omówiono zakres spotkania z radnymi Rady Miejskiej oraz interesariuszami ( wprowadzenie do programu Rozwoju Lokalnego, przedstawienie kierunków działań, zaproszenie do składania pomysłów)