Karty przedsięwzięć dla PRL – spotkanie robocze

Monitorowanie interesariuszy i działania diagnostyczne

25 września 2020 – spotkanie robocze w trybie hybrydowym (Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie/ aplikacja Microsoft Teams)
Spotkanie zespołu ds. przygotowania projektu II etapu konkursu organizowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021- ocena kart przedsięwzięć dla PRL.

Ustalenia, wnioski i zalecenia
1.Dokonano analizy kart przedsięwzięć dla PRI:
– zalecono dopracowanie karty przedsięwzięcia, dotyczącej utworzenia CUW w zakresie platformy dla oświaty;
– zwrócono uwagę, że w zakresie funkcjonowania CUW koszty wynagrodzeń są wydatkami niekwalifikowanymi. W związku z powyższym koszty wynagrodzeń są wkładem własnym w projekcie;
– zwrócono uwagę, iż w karcie przedsięwzięcia, dotyczącej Przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych brak jest wyodrębnionego nowego zakresu działania CUS-u;
– odbyła się dyskusja, dotycząca ewentualnego działania CUS-u;
– zauważono, że zasadność utworzenia CUS-u powinna już być już omówiona, a teraz karta powinna być ewentualnie przeredagowywana;
2. Dokonano analizy kart przedsięwzięć dla PRL:
– zalecono skoordynowanie kart, dotyczących waterfrontu, a także rozpisanie na kilka kart przedsięwzięć oraz dokonanie podziału na karty podstawowe i uzupełniające;
– zauważono, iż karta przedsięwzięcia o tytule SzOK (Szkolny Ośrodek Kultury) – Kuźnia Dziecięcej Wyobraźni nie odnosi się do wypracowanych celów i działań, co należy skorygować;
– zauważono, iż ww. przedsięwzięcie doskonale oddaje działania w ramach domu kultury, jednakże należy dokonać uszczegółowienia realizowanych zadań oraz przenieść na oddzielne karty działania miękkie i twarde;
– zauważono, iż działania w ramach Ogrodu sensorycznego mogą integrować wszystkie szkoły, a także budować tożsamość, należy jednak doprecyzować kartę oraz przenieść na oddzielne karty działania miękkie i twarde;
– zalecono zmianę tytułu karty dla działań integrujących społeczność w Komarowie;
– zauważono, że ww. przedsięwzięcie może być potraktowane jako pilotażowy projekt integrujący mieszkańców, który może stać się inspiracją dla mieszkańców innych miejscowości;
– zalecono, aby działanie, dotyczące Centrum adaptacyjno-integracyjny dla cudzoziemców wzbogacić o dodatkowego partnera