Zakończenie oceny formalnej

Zakończenie oceny formalnej

Informujemy, że 15 grudnia 2020 roku zakończono proces oceny formalnej 54 kompletnych propozycji projektów złożonych w naborze Programu Rozwój lokalny. Do etapu oceny merytorycznej zakwalifikowało się 53 kompletne propozycje projektów. Tym samym rozpoczął się proces oceny merytorycznej dokonywany przez ekspertów zewnętrznych i Operatora Programu. Zakończenie oceny merytorycznej planowane jest nie wcześniej niż z końcem I kwartału 2021 roku. Continue reading

Karty przedsięwzięć dla PRL – spotkanie robocze

Warsztaty SWOT-SRGG (telefonferencja)

30 września 2020 – Spotkanie w trybie hybrydowym (Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie/ aplikacja Microsoft Teams)
Spotkanie zespołu ds. przygotowania projektu II etapu konkursu organizowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021- ocena kart przedsięwzięć dla PRL. Continue reading

Karty przedsięwzięć dla PRL – spotkanie robocze

Monitorowanie interesariuszy i działania diagnostyczne

25 września 2020 – spotkanie robocze w trybie hybrydowym (Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie/ aplikacja Microsoft Teams)
Spotkanie zespołu ds. przygotowania projektu II etapu konkursu organizowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021- ocena kart przedsięwzięć dla PRL. Continue reading

Karty przedsięwzięć dla PRL

Monitorowanie interesariuszy i działania diagnostyczne

19 września 2020 – Spotkanie zespołu ds. przygotowania projektu II etapu konkursu organizowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021- ocena kart przedsięwzięć dla PRL. Continue reading

Planu Rozwoju Instytucjonalnego

Planu Rozwoju Instytucjonalnego

27 lipca 2020 – Tematyka spotkania obejmowała:
1. Przeprowadzono prezentacje konceptu zakładki internetowej projektu ” Inteligentne Miasto Goleniów – skok w nowoczesność” opracowywanego w ramach programu „ROZWÓJ LOKALNY”. Następnie odbyła się dyskusja nad działaniem przedmiotowej zakładki (zaproponowano dodatkowe funkcjonalności).
2. Ustalono termin spotkania w tematyce zarządzania strategicznego i finansowego ( ze Skarbnikiem Gminy Goleniów, Sekretarzem Gminy, kadry Urzędu) oraz analizy SWOT (z prezesami gminnych spółek oraz dyrektorami OPS-u i GDK) na dzień 24.07.2020 r. Continue reading

Analiza SWOT/SRGG

Analiza SWOT/SRGG

24 lipca 2020 – spotkanie w gronie urzędowym- identyfikacja potencjałów (mocne strony i szanse) i deficytów (słabe strony i zagrożenia) w kontekście rozwoju instytucjonalnego (organizacyjnego), ze szczególnym nastawieniem na obszary: Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie finansowe, Zarządzanie zasobami ludzkimi. ( Pan Burmistrz Tomasz Banach, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, dyrektorzy wydziałów i inne zaproszone osoby).
W godzinach 11.00 – 12.30 – prezesi spółek komunalnych, dyrektorzy OPS i GDK i inne osoby zaproszone. Identyfikacja potencjałów i deficytów szczególnie na obszarach: Koordynacja działań w ramach JST, Jakość i dostępność usług publicznych, oraz Przejrzystość, partnerstwo i aktywność społeczna.
Spotkanie zakończyła ostateczna weryfikacja czynników rozwoju Goleniowa a w konsekwencji określenie kluczowych obszarów interwencji. Continue reading

Przekazanie propozycji do Operatora

Przekazanie propozycji do Operatora

Gmina Goleniów wzięła udział w II etapie naboru wniosków – kompletnych propozycji projektów w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, dedykowanym 54 miastom – wnioskodawcom, których zarysy projektów zostały najlepiej ocenione w pierwszym etapie naboru. Continue reading

Kolejne spotkanie robocze

19 czerwca 2020 – spotkanie gminnego zespołu roboczego. Kluczowe czynniki rozwoju:
– analiza rangowania zidentyfikowanych czynników rozwoju, dokonana przez członków zespołu roboczego (Paweł Kamiński),
– ocena kluczowych czynników rozwoju z wykorzystaniem zakładki z narzędzia SWOT_SRGG, Monitora Rozwoju Lokalnego i Monitora Miast (Beata Bańczyk).
Drzewo problemów i potencjałów- dyskusja na podstawie wyników diagnozy i prac warsztatowych (Andrzej Szczodry).
Kluczowe obszary interwencji:
– identyfikacja kluczowych obszarów interwencji (Andrzej Szczodry),
– analiza kluczowych obszarów interwencji pod kątem ich związków (korelacji)z obowiązkowymi i fakultatywnymi wymiarami PRL określonymi w regulaminie naboru programu Rozwój Lokalny (Andrzej Szczodry).

Rozwinięcie analizy SWOT-SRGG i Planu Rozwoju Instytucjonalnego

10 czerwca 2020 – spotkanie w sprawie Planu Rozwoju Instytucjonalnego. Uczestnicy : wiceburmistrz Tomasz Banach, sekretarz gminy, Paweł Kamiński PMC, doradcy ze Związku Miast Polskich.
Spotkanie zespołu roboczego – analiza SWOT-SRGG – prowadzenie : Paweł Kamiński, Andrzej Szczodry:
– podsumowanie diagnozy miasta,
– profil miasta i miasta podobne,
– identyfikacja problemów i potencjałów rozwojowych Goleniowa – dokończenie.
Burza mózgów w sprawie czynników rozwoju Goleniowa:
– wprowadzenie na podstawie wcześniej zgłoszonych propozycji,
– identyfikacja kluczowych czynników rozwoju,
– identyfikacja kluczowych obszarów interwencji.
Ocena kluczowych czynników rozwoju z zastosowaniem Monitora Rozwoju Lokalnego i Monitora Miasta.

Warsztaty SWOT-SRGG i przedstawienie wstępnych wniosków z analiz i raportów

Spotkanie robocze 28 maja 2020 r.

28 maja 2020 – Spotkanie gminnego zespołu roboczego z doradcami Związku Miast Polskich. Informacja dotycząca odpowiedzi na zapytania do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie kwalifikowalności działań w ramach Programu „Rozwój Lokalny”– Tomasz Banach. Analiza SWOT-SRGG – warsztat, prowadzenie – Andrzej Szczodry:
– podsumowanie dotychczasowych prac nad SWOT-SRGG (zasoby, produkty kluczowe, profil miasta),
– profil miasta i miasta podobne – Paweł Kamiński,
– identyfikacja problemów i potencjałów rozwojowych Goleniowa.
Wstępne wnioski z diagnozy miasta, prowadzenie : Paweł Kamiński (obowiązkowe obszary : demografia, gospodarka, rynek pracy, środowisko):
– przedstawienie wstępnych wniosków diagnozy miasta na podstawie analiz : MRL, Monitora Miasta, danych z GUS i POLTAX, badań jakości powietrza, raportu o stanie miasta na koniec 2019 roku, badań młodzieży, badań przedsiębiorców, badań lokalnych liderów, badań seniorów, wywiadu pogłębionego twórców i animatorów kultury, innych dostępnych w mieście raportów, sprawozdań i materiałów diagnostycznych.

Zapoznanie z problemami terenów wiejskich

Zapoznanie z problemami terenów wiejskich

21 maja 2020 – objazd po Goleniowie i terenach wiejskich Gminy Goleniów w z udziałem DM Grzegorza Romana oraz wiceburmistrza – p. Tomasza Banacha.

22 maja 2020 – Spotkanie z zespołem roboczym z udziałem DM Grzegorza Romana: Informacja nt. odpowiedzi na zapytania do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie kwalifikowalności działań w ramach Programu „Rozwój Lokalny”. Refleksje i wnioski z objazdu miasta i okolicznych wsi z udziałem DM Grzegorza Romana oraz wiceburmistrza Tomasza Banacha.

Warsztaty SWOT-SRGG (telefonferencja)

Warsztaty SWOT-SRGG (telefonferencja)

30 kwietnia 2020 – telekonferencja z udziałem członków zespołu miejskiego i doradców Związku Miast Polskich.
GROW : warsztat, prowadzenie Andrzej Szczodry – określenie wizji i celów strategicznych na podstawie propozycji zapisów. Analiza SWOT-SRGG – warsztat, prowadzenie : Andrzej Szczodry (1/ wybór kluczowych produktów (na podstawie wyników mapowania produktów) i skojarzenie ich z interesariuszami, 2/ określenie profilu Goleniowa (miasta podobne), 3/ wstępna identyfikacja kluczowych czynników rozwoju).

Analiza SWOT-SRGG (telefonferencja)

Monitorowanie interesariuszy i działania diagnostyczne

31 marca 2020 – telekonferencja zorganizowana już w warunkach zaostrzeń procedur bezpieczeństwa związanych z epidemią COVID-19, z udziałem członków zespołu miejskiego i doradców Związku Miast Polskich. Analiza SWOT-SRGG – warsztat, prowadzenie : Andrzej Szczodry (1/ identyfikacja produktów i zasobów na podstawie wcześniej zgłoszonych propozycji, 2/ mapowanie (wycena) zasobów i produktów, 3/ miasta podobne (określenie profilu Goleniowa)), GROW : prowadzenie Beata Bańczyk – indywidualne wizje Goleniowa w perspektywie 30-50 lat.

Dwudniowe konsultacje w Gminie Goleniów

5 i 6 marca 2020 – dwudniowa wizyta zespołu doradców Związku Miast Polskich w Goleniowie.

5 marca: Wizyta na przystani żeglarskiej w Lubczynie oraz w sołectwach Kliniska Wielkie, Załom i Rurzyca. Spotkanie konsultacyjne doradców miast w sprawach Smart City, arkuszy diagnostycznych Programu Rozwoju Insytucjonalnego oraz studium uwarunkowań i planu miejscowego. Wywiad grupowy z twórcami kultury (p. Maciej Kowalewski, Uniwersytet Szczeciński, miejsce – GDK). Spotkanie koordynacyjne z p. Pawłem Kamińskim w sprawie spotkania z Zespołem Miejskim oraz technicznych aspektów pracy on line.
6 marca: spotkanie z zespołem roboczym – omówienie wyników prac przeznaczonych do wykonania na poprzednich spotkaniach (dokończenie mapowania interesariuszy) oraz sprawy organizacyjne (ankiety diagnostyczne PRI, badanie przedsiębiorców, badanie młodzieży, wywiad grupowy dla lokalnych liderów, instalacja Teams oraz przeszkolenie członków zespołu miejskiego w zakresie korzystania z tej aplikacji). Przedstawienie Raportu o Stanie Miasta na koniec 2018 roku (T. Banach). Podsumowanie dotychczasowych prac nad diagnozą miasta z przedstawieniem wyników. Praca w grupach – kluczowe problemy i potencjały Goleniowa. Wprowadzenie do analizy SWOT-SRGG. Opracowanie zarysu matrycy potencjałów i deficytów instytucjonalnych.

Monitorowanie interesariuszy i działania diagnostyczne

Monitorowanie interesariuszy i działania diagnostyczne

20 lutego 2020 – wizyta zespołu doradców ZMP. Telekonferencja w sprawie Smart City, omówienie arkuszy diagnostycznych dotyczących prac nad PRI, ustalenia w sprawie ankiet dla przedsiębiorców, seniorów, ludzi kultury, mniejszości ukraińskiej i pracowników-obcokrajowców. Spotkanie z zespołem roboczym (wyniki mapowania interesariuszy oraz oceny strategii miasta z wykorzystaniem Monitora Rozwoju Lokalnego, analiza pozycji Goleniowa na tle innych miast z wykorzystaniem MRL, wprowadzenie do Planu Rozwoju Instytucjonalnego).

Robocza wizyta doradców ZMP

7 lutego 2020 – wizyta zespołu doradców Związku Miast Polskich. Wizyta w Goleniowskim Domu Kultury. Spotkanie z zespołem roboczym (uzgodnienie zakresu badań ankietowych młodzieży, przedsiębiorców, Smart City, wprowadzenie do Strategii Rozwoju Gminy Goleniów na Lata 2014-2023, ocena strategii z wykorzystaniem narzędzia MRL, mapowanie interesariuszy).

Powołanie zespołu ds. przygotowania projektu do II etapu konkursu

6 lutego 2020 – powołanie zespołu ds. przygotowania projektu do II etapu konkursu organizowanego w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY. W skład zespołu weszli: Janina Mucek (dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie), Anna Gałaj (dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM), Jerzy Wysocki (dyrektor Wydziału Gospodarki Gminnej UGiM), Aleksandra Holz (dyrektor Goleniowskiego Domu Kultury), Daniel Jacewicz (Teatr Brama), Zbigniew Łukaszewski (dyrektor OPS w Goleniowie), Mieczysław Bździuch (przewodniczący Rady Goleniowskich Organizacji Pozarządowych), Paweł Kamiński (przedstawiciel firmy Doradztwo Gospodarcze PMC) oraz Aleksandra Modrzejewska (pracownica Wydziału Gospodarki Gminnej UGiM).

Wizyta doradców ZMP

23 stycznia 2020 – wizyta doradców ze Związku Miast Polskich w Goleniowie. Spotkanie z wiceburmistrzem Tomaszem Banachem, zwiedzanie miasta z prezentacją efektów programu „Otwarte Bramy”, objazd miasta (Helenów, centrum sportowe przy ul. Sportowej, GPP, ZAZ), spotkanie z burmistrzem Robertem Krupowiczem (prezentacja pt. „II etap Programu Lokalnego Rozwoju – co mamy wspólnie do zrobienia?”, przedstawienie przez zespół doradców harmonogramu prac, zasad współpracy zespołu miejskiego i zespołu doradców oraz narzędzi do badań ankietowych dla młodzieży, przedsiębiorców i lokalnych liderów.

Wizyta doradców ZMP

Zakwalifikowani do II etapu

Cel programu

13 stycznia 2020 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że do drugiego etapu postępowania zakwalifikowano 54 zarysy projektów, w tym projekt złożony przez Gminę Goleniów.